Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

UAB „Pirma pavara“ direktoriaus

2011 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-1

Redakcija 2014 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-14

UAB „Pirma pavara“ 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

1. BENDROJI DALIS 

1. UAB „Pirma pavara“ (toliau tekste – įstaiga) įregistruota 2010 metais. Įstaigos kodas 302509141. Įstaiga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių ir kitais įstatymais bei Vyriausybės norminiais aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą.

2. Įstaigos pagrindinė veikla Vairuotojų pirminis mokymas B kategorijai. Vairuotojų pirminis mokymas pravedamas Pietinė g. 3-1 ir autodrome.

3. Įstaigos darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja įstaigos darbo tvarką. Darbo tvarkos taisyklės nustato darbdavio ir darbuotojų veiksmus, teises ir pareigas, atsakomybę darbo procese. Be šių taisyklių, įstaigos darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas reglamentuoja darbo sutartis, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai, įsakymai.

4. Asmuo, priimtas dirbti įstaigoje, supažindinamas su šiomis taisyklėmis, pareiginiais nuostatais pasirašytinai, saugos ir sveikatos instrukcijomis. Pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad šalys susitarė dėl būtinųjų sutarties sąlygų, išvardytų šiuose aktuose.

5. Asmenys, norintis įgyti teisę vairuoti ,,B“ kategorijos transporto priemones, privalo baigti pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje. Šie asmenys, sudarydami mokymo sutartį su vairavimo mokykla, turi būti sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti ,,B“ kategorijos transporto priemonę. Įgytos teorijos žinios ir praktinio vairavimo gebėjimai bei įgūdžiai patikrinami egzaminų metu VĮ ,,Regitra“.

II. PRIĖMIMO Į DARBĄ FORMOS IR TVARKA. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS IR NUTRAUKIMAS

 6. Priimant darbuotojus į darbą pasirašomos darbo sutartys. (Kodekso 95 straipsnis). Sutarties turinys yra jos šalių suderintos sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas. Darbo sutartys gali būti:

6.1. neterminuotos;

6.2. terminuotos, laikinosios, sezoninės;

6.3. dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų ir kt.

7. Darbo sutartisyra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sutartą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu.

8. Sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti susitariama dėl išbandymo. Išbandymas gali būti nustatomas siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka jam pavestam darbui, taip pat pradedančiam dirbti pageidaujant patikrinti, ar darbas jam tinka. Išbandymo sąlyga nurodoma darbo sutartyje. Per išbandymo laikotarpį darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai, šių taisyklių reikalavimai. Išbandymo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai. Į išbandymo laikotarpį neįskaitomi laikotarpiai, kai darbuotojas nebuvo darbe.

9. Jei darbdavys pripažino, kad išbandymo siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo ir nemokėti jam išeitinės pašalpos. Jei išbandymas nustatytas siekiant patikrinti, ar darbas tinka darbuotojui, išbandymo įvertinimas priklauso nuo darbuotojo valios. Per išbandymo terminą darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris dienas.

10. Darbo sutartis sudaroma raštu pagal nustatytą formą. Darbo sutartį dviem egzemplioriais pasirašo direktorius (darbdavys) ir darbuotojas, vienas egzempliorius saugomas įstaigoje, kitas atiduodamas darbuotojui.

11. Būtini dokumentai priimant į darbą:

– darbuotojo prašymas (prašyme gali būti nurodoma išbandymo sąlyga);

– pasas;

– valstybinis socialinio draudimo pažymėjimas;

– vairuotojo pažymėjimas (vairuojantiems bendrovės ar savo transportą pagal panaudos sutartį);

– sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus (asmens medicininė knygelė);

– vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma;

– transporto priemonės registracijos liudijimas ir techninės apžiūros talonas;

– kiti įstatymuose numatyti dokumentai.

12. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo susitarti dėl būtinų sutarties sąlygų:

12.1. darbuotojo darbo vietos;

12.2. darbuotojo funkcijų (dėl tam tikros profesijos, specialybės arba dėl tam tikrų pareigų);

12.3. darbo apmokėjimo sąlygų.

13. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui jį identifikuojantį dokumentą (darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde ir asmens kodu), kurį darbuotojas privalo nešiotis ar laikyti darbo metu darbdavio arba jo įgalioto asmens nurodytoje vietoje.

14. Darbo sutartis gali būti nutraukiama :

14.1. šalių susitarimu;

14.2. suėjus terminui;

14.3. darbuotojo pareiškimu;

14.4. darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (Kodekso 129 straipsnis);

14.5. darbdavio iniciatyva be įspėjimo (Kodekso 136 straipsnis):

14.5.1. kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos;

14.5.2. kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas.

III. DARBO IR POILSIO LAIKAS

15. Įstaigoje taikoma penkių dienų darbo savaitė: darbo dienos trukmė – 8 val. – 1 etatui; dvi poilsio dienos. Esant penkių dienų darbo savaitei poilsio dienos yra šeštadienis ir sekmadienis, o dirbantiems pagal atskirus grafikus poilsio dienos suteikiamos kitomis savaitės dienomis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis turi trukti ne mažiau kaip 35 valandas.

16. Darbo laiko pradžia ir pabaiga kintama – mokiniams pageidaujant pagal atskirus grafikus.

17. Darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti minimalios kasmetinės atostogos 28 kalendorinių dienų, o invalidams, darbuotojams vieniems auginantiems vaiką iki 14 m. arba vaiką invalidą iki 16 m., darbuotojams iki 18 m. kasmetinių atostogų trukmė – 35 kalendorinės dienos.

18. Darbuotojai viršvalandinį darbą dirba esant tik būtinumui. Viršvalandinis darbas neturi viršyti 4 valandų, dirbant 2 dienas iš eilės ir 120 val. per metus. Viršvalandiniu darbu nelaikomas darbas, viršijantis nustatytą darbo trukmę administracijos vadovui, vyr. finansininkui (buhalteriui), kuomet reikia rengti finansines ataskaitas (balansus), atlikti revizijas, parengti revizijų aktus-išvadas, rengti įmonės lokalinius dokumentus ir kt.

19. Darbuotojas, atsižvelgdamas į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį, turi teisę darbo dienos metu daryti trumpas pertraukas poilsiui.

20. Direktorius, esant rimtoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo ne daugiau kaip 3 darbo dienoms.

IV. DARBO APMOKĖJIMAS

 21. Darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Kiekvieno įstaigos darbuotojo darbo užmokestis nustatomas pasirašant darbo sutartį.

22. Atskiru darbuotojų ir darbdavio susitarimu gali būti nustatomas fiksuotas konkrečių dydžių darbo užmokestis arba taikoma kita, Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujanti, darbo apmokėjimo forma.

23. Darbo užmokestis mokamas kartą per mėnesį 10–15 mėnesio dienomis, o darbuotojui pageidaujant mokamas avansas 23-25 mėnesio dienomis.

24. Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki prasidedant atostogoms.

25. Darbas poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, kompensuojamas suteikiant per mėnesį kitą poilsio dieną arba, darbuotojui pageidaujant, apmokamas ne mažiau kaip dvigubu darbuotojui nustatytu valandiniu ar dieniniu atlygiu, nesuteikiant papildomos poilsio dienos. Darbas švenčių dieną pagal grafiką apmokamas ne mažiau kaip dvigubu valandiniu arba dieniniu atlygiu.

26. Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį (nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto) mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio tarifinio atlygio (mėnesinės algos).

V. DARBUOTOJO PAREIGOS

 27. Įstaigos darbuotojai privalo:

27.1. žinoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus norminius aktus, susijusius su darbo, socialiniais ir saugos darbe klausimais;

27.2. vykdydami darbines funkcijas vadovautis vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis;

27.3. laiku ir tiksliai vykdyti įstaigos administracijos nurodymus, nustatytus darbo sutartyse;

27.4. laikytis įstaigoje nustatyto darbo laiko ir poilsio režimo;

27.5. atlyginti įstaigai neteisėtais veiksmais padarytą žalą;

27.6. laikytis darbo vietoje visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų.

27.7. darbo metu būti tvarkingai apsirengę;

27.8. saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos norminių aktų, įstaigos saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;

27.9. ateiti į darbą nustatytu laiku. Jeigu į darbą neateinama dėl svarbių priežasčių (liga, avarija, nelaimingas atsitikimas ar pan.) pranešti apie tai kaip galima greičiau tiesioginiam vadovui ar įstaigos administracijai;

27.10. Įstaigos darbuotojams draudžiama darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines ar narkotines medžiagas, būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų.

27.11. Draudžiamas bet koks siekimas seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo vulgariais ar panašiais veiksmais, pasiūlymais ar užuominomis priekabiaujant prie mokinio.

27.12. Įstaigos darbuotojams draudžiama atskleisti komercines ar technologines paslaptis, viešinti savo atlyginimo dydį.

27.13 Vairavimo instruktoriams darbo metu draudžiama su mokiniu važinėti savais tikslais (t.y. į banką, prakybos, centrą, sodą ir pan.)

28. Įstaigos darbuotojai turi teisę:

28.1. naudotis teisėmis, kurias nustato Lietuvos Respublikos darbo santykių ir socialinės apsaugos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti norminiai aktai;

28.2. gauti iš įstaigos informaciją, susijusią su jo darbo santykiais;

28.3. kreiptis žodžiu ir raštu į įstaigos administraciją darbo sutarties klausimais;

28.4. gauti nustatytą darbo užmokestį už atliktą darbą;

28.5. kelti dalykinę ir profesinę kvalifikaciją;

28.6. gauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytas socialines garantijas;

28.7. naudotis kasmetinėmis, tikslinėmis ir nemokamomis atostogomis.

VI. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS (DARBDAVIO) PAREIGOS

29. Įstaigos administracija (darbdavys) privalo:

29.1. tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, kad kiekvienas iš jų dirbtų pagal fiziologiškai pagrįstą darbo ir poilsio režimą;

29.2. atsižvelgti į medicinos komisijos išvadą dėl darbuotojų sveikatos būklės;

29.3. vykdyti darbuotojų instruktavimą dėl darbo saugos.

VII. SKTAINIMAS IR DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ TAIKYMAS

30. Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, gamybos efektyvumo didinimą, iniciatyvą ir nuovokumą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą darbuotojams taikomos šios skatinimo priemonės:

30.1. padėka;

30.2. apdovanojimas vertinga dovana;

30.3. premija;

30.4. pasiuntimas tobulintis pirmumo teise.

31. Už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos:

31.1. pastaba;

31.2. papeikimas;

31.3. atleidimas iš darbo.

32. Skiriant drausminę nuobaudą atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau.

33. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą skiriama tik viena drausminė nuobauda. Jei darbuotojas toliau pažeidžia darbo drausmę, drausminė nuobauda gali būti skiriama pakartotinai.

34. Prieš skiriant drausminę nuobaudą, raštu pareikalaujama, kad darbuotojas per nustatytą terminą raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per darbdavio nustatyta terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminė nuobauda skiriama ir be pasiaiškinimo.

35. Drausminė nuobauda skiriama darbdavio įsakymu (potvarkiu). Darbuotojas su juo susipažįsta ir pasirašo. Jeigu darbuotojas atsisako susipažinti su įsakymu (potvarkiu), tuomet surašomas aktas, dalyvaujant ne mažiau kaip 3 asmenims, kad darbuotojas su šiuo įsakymu (potvarkiu) supažindintas, bet pasirašyti atsisakė.

36. Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (Kodekso 234 straipsnis).

37.Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai (Kodekso 235 straipsnis).Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikoma:

37.1. neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmoniųkonstitucines teises, seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo vulgariais ar panašiais veiksmais, pasiūlymai ar užuominos priekabiaujant prie mokinio;

37.2. valstybės, tarnybos, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei;

37.3. dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis;

37.4. pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas, darbo metu su mokiniu važinėjimas savo tikslais (į banką, prekybos centrą, sodą ir pan.);

37.5. veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn;

37.6. tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, išskyrus atvejus, kai apsvaigimą sukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai;

37.7. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi;

37.8. kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka.

VIII. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

38. Siekiant, kad įstaiga turėtų gerą vardą ir didėtų jos pelnas, turi būti užtikrintas maksimalus dėmesys klientams ir pavyzdinė aptarnavimo bei darbo drausmė.

39. Kiekvienoje darbo vietoje ir patalpose turi būti švaru bei tvarkinga.

40. Įstaigos patalpose leidžiama rūkyti tik tam tikslui skirtose ženklais pažymėtose ir tinkamai įrengtose vietose, kuriose yra indas nuorūkoms dėti ir gesinimo priemonės. Kitose vietose rūkyti draudžiama.

41. Nepalikti patalpose be priežiūros įjungtų elektros šildymo prietaisų.

42. Administracinėse ir kitose įstaigos patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.

43. Darbuotojai privalo laikytis saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų, su kuriomis jie supažindinami prieš pradedami darbą.

44. Už vidaus darbo tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai, o kontroliuoja padalinių vadovai ar šioms funkcijoms paskirti asmenys.

45. Vairavimo mokykla įsipareigoja:

45.1. Mokyti teorijos ir praktinio vairavimo tik asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis, įskaitant papildomą mokymą ir laikytis įsipareigojimų numatytų mokymo sutartyse.

45.2. Užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus.

45.3. Vykdyti teorijos mokymą ne daugiau 15 mokinių vienu metu. Vykstant teorijos mokymo pamokai, individualūs mokymai kompiuteriais – negalimi.

IX. VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI MOKINIAMS

 46. Visiems mokiniams sudaromos vienodos sąlygos mokintis, naudotis visomis mokykloje esančiomis mokslo ir mokymo priemonėmis bei kitomis materialinėmis vertybėmis.

47. Direktorius supažindina mokinius su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

48. Mokiniai privalo:

48.1. pagal nustatytus užsiėmimų tvarkaraščius lankyti teorijos ir praktinio vairavimo užsiėmimus, ir iš anksto su vairavimo instruktoriumi suderinti laiką.

48.2. paklusti mokymo organizavimo ir darbo tvarkos taisyklėms, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės vairavimo mokyklai padarytą žalą.

48.3. laiku sumokėti už mokslą pagal vairavimo mokyklos nustatytus įkainius.

48.4. laikytis visų įsipareigojimų, numatytų mokymo sutartyje.

X. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

49. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems įstaigos darbuotojams.

50. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant darbo organizavimą, reorganizuojant įmonę.

51. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir jos skelbiamos matomoje vietoje.