Papildomo mokymo organizavimo tvarka

PRADEDANČIŲJŲ IR VAIRUOTOJŲ, KURIEMS BUVO ATIMTA TEISĖ VAIRUOTI, PAPILDOMO MOKYMO

ORGANIZAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės taikomos vairuotojams, kurie privalo baigti papildomus mokymus, nustatytus LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje bei  24 straipsnio 3 dalyje ir nustato papildomo mokymo trukmę, organizavimą, turinį ir struktūrą.
2. Pagrindinis dokumentas, nustatantis vairuotojų ir mokymo įstaigos santykius, vykdant mokymus, yra mokymo sutartis.
3. Prieš sudarant mokymo sutartį, pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti,  privalo mokymo įstaigai pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė. Be to, pradedantysis vairuotojas turi pateikti vairuotojo pažymėjimą. (išskyrus atvejį, kai padaręs pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo atimta teisė vairuoti
4. Mokymų kainą nustato mokymo įstaiga.

II. VAIRUOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5. Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti privalomą mokymą, mokymo įstaigoje privalo:
5.1. parengti ir prieš papildomo mokymo pradžią mokymo įstaigai pateikti vairuotojo pažeidimo aprašą, kurį sudaro:
5.1.1. Įvadas. Jame aprašoma KET pažeidimo (ų) aplinkybės (pažeidimo ar eismo įvykio vieta, pažeidimo esmė), situacija (gali būti schema);
5.1.2. Pažeidimo vertinimas. Pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą, pažeidimo (-ų) vertinimą (-us);
5.1.3. Išvados ir siūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita viruotojo nuožiūra su pažeidimu (-ais) susijusi svarbi informacija;
5.1.4. Informacijos šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo (-ų) aprašą;
5.1.5. Priedai. Pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimu (-ais).
5.2. Ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su psichologu  analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė.
5.3. Baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą;
5.4. Baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą.
5.5. Su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone mokymo įstaigos parinktu maršrutu.
5.6. Išlaikyti 25 klausimų žinių  patikrinimo testą.
6.  Jei vairuotojas iki papildomo mokymo pradžios nepateikė mokymo įstaigai savo pažeidimo (-ų) aprašo, tą dieną jam mokymuose dalyvauti neleidžiama.
7. Jei vairuotojas papildomo mokymo organizavimo dieną negali atvykti į mokymo įstaigą ar dėl svarbių priežasčių papildomo mokymo negali užbaigti per 1 dieną, jam sudaromos sąlygos mokymą baigti kitą dieną.
8. Laikytis bendrųjų viešosios tvarkos taisyklių reikalavimų.
9. Atlyginti dėl savo kaltės mokymo įstaigai padarytą žalą, tausoti mokymo įstaigos inventorių, aparatūrą ir vaizdines priemones.
10. Laikytis mokymo įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių.

III. MOKYMO ĮSTAIGOS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

11. Mokymo įstaiga užtikrina sąlygas papildomą vairuotojų mokymą baigti per vieną dieną.
12. Mokymo turinį (temas) ir mokymo vykdymo eiliškumą nustato mokymo įstaiga.
13. Mokymus vykdo:
13.1. Bendrojo KET teorijos kursą ir praktinį vairavimą – mokymo įstaigos vairavimo teorijos mokytojas ir vairavimo instruktorius;
13.2. Psichologijos kursą ir vairuotojo individualų KET pažeidimą- mokymo įstaigos psichologas;
13.3. Žinių patikrinimo testą- mokymo įstaigos vairavimo teorijos mokytojas.
14. Mokymo įstaiga vairuotojui, kuriam atimta teisė vairuoti, užbaigus papildomą mokymą išduoda nustatytos formos Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą.

IV. KITI REIKALAVIMAI

15. Vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2014m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.2B-86 „Dėl papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo “,  mokymo klasėje įrengta filmavimo įranga, skirta daryti  ir saugoti teorinio mokymo proceso vaizdo ir garso įrašus. Vaizdo ir garso įrašas taip pat daromas atliekant praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą. Įrašai ir duomenys bus saugomi ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus nuo Vairuotojo mokymo pabaigos ir gali būti naudojami tik mokymo įstaigos veiklos kontrolei.